POJ Nursing Practice & Research | Volume 2- Issue 1 – 2018


Volume 2 – Issue 1 – 2018Short Communication
Shigeru Goto, Toshiaki Nakano, Chao-Long Chen, King-Wah Chiu, Li-Wen Hsu, Seiko I, I-Hsuan Chen, Kuang-Tzu Huang, Ding-Wei Chen, Takeshi Goto, Naoya Omori, Syuji Sato, Hideki Kai, Wataru Tsuruta, Masahiko Kai, Simon Peter Bahau, Yuki Takaoka, Eriko Tane, Kayoko Yuyama, Chieko Wano, Eiko Inoue, Roger Lord, Kanae Iida

DOI: https://doi.org/10.32648/2577-9516/2/1/002

     Download PDF
WhatsApp us